top of page

Privacy policy

Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke soort persoonsgegevens Vakantiecafe.nl verzamelt, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u hebt. 

Boeking
Indien u voor andere personen wenst te boeken, dient u hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Vakantiecafe.nl/Flex Travel verzamelt in principe alleen de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de boeking. Wanneer u een reis boekt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen, zoals:
• Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
• Geboortedatum
• Betalingsgegevens
• Dieetgegevens (indien u deze wilt opgeven)
• Noodzakelijke medische gegevens (indien u deze wilt opgeven)
• Gegevens over de geboekte reis
• Bedrijfsnaam en polisnummer van uw reisverzekering


Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
• Uw gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om u informatie te verschaffen over uw reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
• Uw dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover u hier toestemming voor geeft.
• Voor zover u hier toestemming voor geeft worden uw medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door u aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van derden.
• NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
Voor de verzending van post maken wij gebruik van een extern print- en verzendbedrijf. Alleen uw NAW gegevens worden hierbij gebruikt.
• Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.


Grondslag
Wij, Vakantiecafe.nl/Flex Travel verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van uw dieetgegevens/medische gegevens dient u uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
• Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
Medische gegevens zullen na de reis worden verwijderd, tenzij er een lopende klachtprocedure is. In dat geval worden de gegevens verwijderd na afloop hiervan.
• Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
• Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.


Met wie delen wij uw gegevens?
• Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door u aangegeven behoeften, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.
• Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding, voor betaling en incasso en postverzending.


Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU
Vind uw reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met u. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels voor privacy die gelden in dat land.

REIS EVALUATIE


Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, uw beoordelingen van de reis, uw andere feedback of informatie die u vermeldt in de reisevaluatie.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
• Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
• Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.
• Indien u een beoordeling geeft over uw vakantie, kan deze anoniem of onder vermelding van uw naam – alleen als u daarvoor toestemming geeft – worden opgenomen op de website van Vakantiecafe.nl


Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
• Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard.
• Beoordelingen op de website worden in principe niet verwijderd. Als u toestemming heeft gegeven deze onder uw naam te publiceren, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Dan anonimiseren wij de evaluatie zodat deze niet tot u te herleiden is.


Met wie delen wij uw gegevens?
Voor de uitvoering van de evaluatie wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals een surveybedrijf. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

Nieuwsbrief


Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden uw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen. Wij kunnen uw naam vragen om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

Grondslag
Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u al klant dan versturen wij u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.

Met wie delen wij uw gegevens?
Uw profiel staat opgeslagen bij een externe analytics dienst.

KLACHTEN OVER DE REIS

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
• Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
• Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
• Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.


Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillen beslechters.

BEMIDDELING BIJ DE VERZEKERINGSAANVRAAG

Welke gegevens verzamelen wij van u?
In het geval wij bemiddelen bij een verzekeringsaanvragen verzamelen wij gegevens waaronder uw NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, gewenste dekkingsomvang, verzekeringsopties.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
De gegevens worden gebruikt om de verzekeringsaanvraag in te dienen bij de verzekeraar.

Grondslag
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de verzekeringsaanvraag is afgerond

Met wie delen wij uw gegevens?
Uw gegevens geven wij door aan de verzekeraar.

BEVEILIGING

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:
• toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
• ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
• inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
• wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren.
• het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.


UW RECHTEN

• U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
• U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
• de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
• de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
• U heeft het recht op beperking van de verwerking.
• U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.
• U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
• U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
• U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.


WIJZIGINGEN

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Onderstaande ondernemingen zijn de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


BEDRIJFSNAAM: Vakantiecafe.nl
ADRES: Lomondlaan 107, 1060 PL Amsterdam
EMAIL: info@vakantiecafe.nl

 

en 

Voor het afhandelen van de boeking

BEDRIJFSNAAM: Flex Travel B.V.

ADRES: Flex Travel B.V., 2613 EC DELFT

EMAIL: info@flextravel.nl


COOKIEBELEID

Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren.

Functionele en analytische cookies
Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met Google Analytics.

Trackingcookies
Bij het bezoek aan onze website wordt u om toestemming gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies en het gebruik van de informatie. Wij kunnen gebruik maken van trackingcookies om uw voorkeuren op grond van uw surfgedrag te meten. Dit stelt ons in staat om na het bezoek aan onze website gepersonaliseerde advertenties te tonen. 

Cookies van derden
Bij gebruik van onze website kunnen andere partijen cookies plaatsen nadat u hiermee akkoord bent gegaan. Voor de uitleg over deze cookies verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaring van deze partijen.

Affiliate partijen
Wij werken samen met diverse partijen die ons assisteren in het adverteren. De privacy verantwoording ligt bij deze partijen. Lees hun privacyverklaring voor meer informatie. Uiteraard stellen wij u graag op de hoogte van deze samenwerkingen. Er wordt geen persoonlijke informatie van u door ons met deze partijen gedeeld.

Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond


Publicatiedatum: 08 juli 2023

bottom of page